Google

Χορήγηση βεβαιώσεων οδικής προσβασιμότητας και αποκομιδής απορριμμάτων αστικού τύπου

Την:30 Σεπτεμβρίου 2012
Σχολιασμός ανενεργός

Κύριοι Σύμβουλοι, σε απόσταση 1100 μέτρων βορειοδυτικά από τα όρια του οικισμού και στη θέση «Παλιάμπελα» πρόκειται να εγκατασταθεί μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αξιοποίηση βιομάζας, ισχύος 3MW, της εταιρίας «ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.». Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της εν λόγω εταιρίας, θα πραγματοποιείται παραγωγή βιοαερίου από αναερόβια χώνευση οργανικών αποβλήτων (κοπριά βοοειδών και χοίρων, απόβλητα τυροκομείων, σφαγείων, ελαιοτριβείων κλπ) και οργανικών καλλιεργειών (ενσίρωμα καλαμποκιού, άχυρο, υπολείμματα βαμβακοκαλλιεργειών κλπ). Στη συνέχεια το παραγόμενο βιοαέριο θα χρησιμοποιείται ως καύσιμη ύλη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, από την παραγωγική διαδικασία θα παράγεται θερμική ενέργεια καθώς και οργανικό λίπασμα σε υγρή και στερεή μορφή.

Η εταιρία ζήτησε με αίτηση της προς το Δήμο Κιλελέρ δύο βεβαιώσεις:

  1. Βεβαίωση οδικής προσβασιμότητας
  2. Βεβαίωση αποκομιδής απορριμμάτων αστικού τύπου που θα προκύπτουν

Κύριοι Σύμβουλοι, μετά και την ενημέρωση που μας έγινε από τον κ. Κώστα Χριστοδολούλη, σύμβουλο επιχειρήσεων και μελετητή της συγκεκριμένης επένδυσης, και την αναβολή λήψης απόφασης επί του θέματος που αποφασίσαμε ομόφωνα στην περασμένη συνεδρίαση (Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2012) ώστε να λάβουμε τον απαραίτητο χρόνο και να ενημερωθούμε επαρκώς, σας καλώ να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε σχετικά.

Το Συμβούλιο

Αφού άκουσε τον Πρόεδρο, έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και μετά από διαλογική συζήτηση και σκέψη

Αποφαίνεται Ομόφωνα

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

  • οι μονάδες αξιοποίησης βιομάζας ανήκουν εξ’ ορισμού στις Ανανεώσιμες Πηγές  Ενέργειας, σύμφωνα και με το ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας)
  • συμμετέχουν στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος, εφόσον αγροτοκτηνοτροφικά απόβλητα τα οποία έως σήμερα παραμένουν αδιάθετα λόγω αδυναμίας περαιτέρω επεξεργασίας τους, μπορούν πια να διατεθούν και να αξιοποιηθούν για να παραχθεί ενέργεια (ηλεκτρική και θερμική)
  • οι μονάδες ισχύος 3MW χαρακτηρίζονται από τη νομοθεσία ως χαμηλής όχλησης για το κοντινό περιβάλλον στο οποίο εγκαθίστανται
  • η εξεταζόμενη μονάδα θα δημιουργήσει μια θετική δυναμική ανάπτυξης για την τοπική πρωτογενής οικονομία
  • θα υπάρξει προοπτική αξιοποίησης της θερμικής ενέργειας για τη θέρμανση κατοικιών και άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων του οικισμού με χαμηλό κόστος (τηλεθέρμανση)

Εισηγείται θετικά για τη χορήγηση των ανωτέρω βεβαιώσεων από το Δήμο Κιλελέρ, με την προϋπόθεση ότι κατά το στάδιο της εγκατάστασης της μονάδας, θα τηρηθούν στο ακέραιο όλα όσα προβλέπει η κείμενη νομοθεσία και η ΜΠΕ (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων), καθώς επίσης και ότι θα υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της τήρησης των κανόνων κατά τη λειτουργία της μονάδας από τις αρμόδιες υπηρεσίες, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε επιβάρυνση του περιβάλλοντος της περιοχής (υδροφόρος ορίζοντας, ατμόσφαιρα, χλωρίδα και πανίδα).

Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να υπάρξει για την αποτροπή διάχυσης δυσάρεστων οσμών:

  • κατά τη μεταφορά των κτηνοτροφικών αποβλήτων, έτσι ώστε η διέλευση των φορτηγών να γίνεται περιφερειακά του οικισμού της Χάλκης. Αυτό μπορεί να γίνει με την υλοποίηση συνοδών έργων όσο αφορά την οδική προσβασιμότητα (νέα οδοποιία, βελτίωση υφιστάμενων οδών)
  • Κατά τη συγκέντρωση των αγροτοκτηνοτροφικών αποβλήτων στο γήπεδο της μονάδας, έτσι ώστε αυτά να προωθούνται στους χωνευτές άμεσα, περιορίζοντας τη διάρκεια αποθήκευσης στον ελάχιστο χρόνο.

Τέλος, επειδή πρόκειται για μια σύγχρονη επένδυση που γίνεται για πρώτη φορά στην περιοχή μας, ζητούμε την υπεύθυνη ενημέρωση των κατοίκων της Χάλκης από εκπρόσωπο της εταιρείας «ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», για τη λειτουργία της μονάδας και τα πιθανά οφέλη για το περιβάλλον και την τοπική οικονομία, σε λαϊκή συνέλευση, παρουσία του Δημάρχου Κιλελέρ και των δημοτικών συμβούλων της Χάλκης, άμεσα και πάντως πριν από την έκδοση της άδειας κατασκευής της.

Λήψη (PDF, 54KB)

Ο σχολιασμός είναι ανενεργός.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com